Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatam : 6.1.16.

Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatam : 6.1.16.: Skandham-6. Chapter-1. Slokam-16. na    tatha    hy    aghavan    rajan    puyeta     tapa-adibhih, yatha    krishna...

Popular posts from this blog

Srimad Bhagavatham : 6.3.18.

Srimad Bhagavatham : 6. 4. 9.

A Summary of the Srimad Bhagavata Mahapuranam-3.17.