Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatam : 6.1.16.

Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatam : 6.1.16.: Skandham-6. Chapter-1. Slokam-16. na    tatha    hy    aghavan    rajan    puyeta     tapa-adibhih, yatha    krishna...