Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatam : 6.1.15.

Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatam : 6.1.15.: Skandham-6. Chapter-1. Slokam-15. kecit   kevalaya   bhaktya  vasudeva-parayaṇaḥ, agham   dhunvanti    kartsnyena    ...