Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatham : 5.5.24.

Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatham : 5.5.24.: Skandham-5. Chapter-5. Slokam-24. dhrta   tanur    usati     me    purami yeneha    sattvam     paramam    pavitram samo ...