Srimad Bhagavatham : 6.5.1.Srimad Bhagavatham :

Skandham-6.

Chapter-5. ( Narada Maharishi Cursed by Prajapati Daksha )

Slokam-1.


sri-suka uvaca

tasyam  sa  pancajanyam  vai  vishnu-mqyopabrmhitah,


haryasva-samjnan  ayutam  putran   ajanayad   vibhuh.


sri-sukah  uvaca  =  Sri Suka  Maharishi  said;

tasyam  =  in her;

sah  =  Prajapati Daksha;

pancajanyam  =  his wife named Pancajani;

vai  =  indeed;

vishn-maya-upabrmhitah  =  being made capable by the illusory energy of Lord Vishn;

haryasva-samjnan  =  named the Haryasvas;

ayutam  =  ten thousand;

putran  =  sons;

ajanayat  =  begot;

vibhuh  =  being powerful.


Sri Suka Maharishi continued :-  Impelled by the illusory energy of Lord Vishnu, Prajapati Daksha begot ten thousand sons in the womb of Pancajani [Asikni]. My dear King, these sons were called the Haryasvas.

To be continued  ...