Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatham : 5.5.25.

Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatham : 5.5.25.: Skandham-5. Chapter-5. Slokam-25. mattopy     anantat   paratah    parasmat svargapavargadhipater    na     kincit yesam    ...

Comments

Popular posts from this blog

Srimad Bhagavatham : 6.3.33.

Srimad Bhagavatham : 6.3.18.

Srimad Bhagavatham : 6.4.35 to 39.