Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatham : 5.5.25.

Srimad Bhagavatham : ( 04/04/2013. ): Srimad Bhagavatham : 5.5.25.: Skandham-5. Chapter-5. Slokam-25. mattopy     anantat   paratah    parasmat svargapavargadhipater    na     kincit yesam    ...